เมื่อครั้งพระพิฆเณศถือกำเนิดขึ้น มหาเทพชั้นผู้ใหญ่ 8 พระองค์ก็ได้มาประชุมกัน ณ เขาไกรลาส เพื่อมาประทานพรแด่องค์พระพิฆเณศวร ซึ่งการถวายพระพรนี้เองทำให้องค์พระพิฆเณศมีคุณสมบัติที่เป็นอเนก 8 ประการ
– พระพรหม ประทานพรว่า “พระคเณศ ขอให้นามของเจ้า จงเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งจักรวาล และขอให้เจ้าจงอยู่ในลำดับแรกของการทำหน้าที่ทั้งหลาย และได้รับการกราบไหว้บูชาจากเทพเทวะทั้งปวง”
– พระธรรม ประทานพรว่า “พระโอรสแห่งพระแม่ปารวตี ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่รวมแห่งธรรมะ และคุณงามความดีทั้งหมด ขอให้พระองค์ทรงรอบรู้ในศาสตร์ และศิลป์ทั้งปวง และทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงเป็นผู้ให้การปกป้องคุ้มครอง แก่บริวาร ผู้เคารพบูชาพระองค์ตลอดกาล”
– พระลักษมี ประทานพรว่า “พระคเณศ ที่แห่งใดได้ถวายการบวงสรวงบูชาพระองค์ พร้อมด้วยการท่องสวดภาวนามนต์ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ให้ความร่ำรวยและโชคลาภแก่พวกเขา และขอให้พระองค์ทรงมีคู่ครองที่ดี”
– พระสรัสวตี ประทานพรว่า “พระคเณศ ด้วยพลังอำนาจแห่งความรู้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ ทรงมีความจำเป็นเลิศ และขอทรงเป็นผู้ที่มีวิจารณญานสำหรับเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นอย่างดี และยุติธรรม”
พระคายะตรี ประทานพรว่า “พระคเณศ ข้าเป็นมารดาแห่งพระเวททั้งหมด ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ ทรงเป็นมหาเทพเหนือบรรดาผู้รู้ในพระเวททั้งหลาย”
– พระหิมาลัย ประทานพรว่า “พระคเณศหลานรัก ขอให้เจ้ามีรัศมีสุกสว่างเหมือนดังพระกฤษณะ ด้วยการทำสมาธิมั่นในพระองค์”
– พระเมนคำ (ชายาพระหิมาลัย) ประทานพรว่า “พระคเณศ ข้าพเจ้าขอให้พรแก่พระองค์ ขอให้ทรงมีน้ำพระทัยเมตตาเหมือนข้าพเจ้า ขอให้ทรงเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง และทรงเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่จักรวาล”
– ท้ายที่สุด พระนางอุมาปราวตี ในฐานะพระมารดาได้ประทานพรว่า “ลูกรัก ขอให้เจ้าจงเป็นใหญ่เหนือนักพรตทั้งหลาย เป็นพระผู้ประทานอำนาจอันยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ มีความรู้เป็นเลิศและเป็นศูนย์กลางแห่งพรอันยิ่งใหญ่ทั้งหมด ขอให้เจ้าเป็นอมตะ มีทรัพย์มหาศาล และเป็นเทพแห่งความรู้ ความฉลาด และความสำเร็จทั้งปวง”
จะเห็นได้ว่าพรที่พระมหาศรีคเณศได้รับนั้น เป็นเสมือนคุณสมบัติของเทพแต่ละพระองค์ที่มาประทานพร ดังนั้นพระพิฆเณศจึงเป็นมหาเทพที่รวบรวมเอาความศุภมงคล และพรอันประเสริฐจากมหาเทพทั้งปวงไว้ที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว

“ขนมลาดู” ขนมบูชาพระพิฆเณศ

ลาดู เป็นขนมที่พระพิฆเณศ ทรงโปรดเป็นพิเศษเหนือกว่าของบูชาใดๆ จะเห็นได้จากรูปพระพิฆเณศในพระหัตถ์ของท่านจะถือถาดขนม “ลาดู” อยู่เสมอ พระองค์เองยังได้ประกาศไว้ด้วยว่า “ถ้าผู้ใดถวายบูชาสักการะพระองค์ด้วยขนมลาดู ความปราถนาใดๆ ของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล และผู้นั้นจะได้รับการประทานพรให้สำเร็จตามที่ปรารถนา”

ขนม “ลาดู” เป็นขนมอินเดียโบราณ ซึ่งเริ่มมีการทำขนมชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อบูชาองค์เทพบนสรวงสวรรค์ ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 12
ขนมประเภทลาดู (ขนมปั้นทรงกลม) นั้นมีหลากหลายประเภท ทั้งเบซานลาดู(Besan Ladoo), โมทะกะลาดู(Motichoor Ladoo), ราวาลาดู(Rava Ladoo), แอตต้าลาดู(Atta Ladoo)ฯลฯ ซึ่งขนมแต่ละประเภท จะมีวัตถุประสงค์ในการถวายที่ต่างกันขึ้น อยู่กับองค์เทพที่จะสักการะบูชา สำหรับองค์มหาเทพพิฆเณศนั้น ท่านทรงโปรด “โมทะกะลาดู” เป็นที่สุด

“ลาดู” เป็นขนมที่นิยมทำกันขึ้นเพื่อถวายเหล่าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวอินเดียจำนวนมาก ตลอดมา ตำนานโบราณหลายแห่งระบุตรงกันว่า ขนม “ลาดู” นี้ เป็นขนมที่องค์มหาเทพพิฆเณศ ทรงโปรดเป็นพิเศษ จึงเกิดการบูชาด้วยขนม ที่ท่านทรงโปรดมากที่สุด สืบทอดกันเป็นประเพณีนับโบราณกาลมา จึงเห็นในรูปภาพพระพิฆเคณศ หรือ เทวรูปของพระพิฆเณศ ในพระหัตถ์ของท่านจะถือถาดขนมอยู่เสมอๆ ก็คือ ขนม “ลาดู” นี้เอง ซึ่งเป็นขนมที่องค์พระพิฆเณศโปรดปรานที่สุด เหนือกว่าของบูชาใดๆ พระองค์เองยังได้ประกาศไว้ด้วยว่า “ถ้าผู้ใดถวายบูชาสักการะพระองค์ด้วยขนมลาดู ความปราถนาใดๆ ของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล และผู้นั้นจะได้รับการประทานพรให้สำเร็จตามที่ปรารถนา”

การถวายขนมลาดูนั้น ถือเป็นอามิสบูชา คือการบูชาที่มีวิญญาณธาตุเป็นหลักชัย ประกอบด้วยการลดความตระหนี่ถี่เหนียวของตน ที่กล้าสละทาน ถวายขนมซึ่งเป็นสิ่งของอันมีค่าและปราณีตเป็นเครื่องสังเวยให้กับองค์เทพ ผู้ใดกระทำครบทั้งปฏิบัติบูชา คือเป็นคนมีประพฤติดี และอามิสบูชาคือไม่ตระหนี่ มีใจเอื้อเฟื้อ ผู้นั้นย่อมได้รับพรอันมหาศาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล

ตามความเชื่อของชาวอินเดียนั้น มีน้ำอยู่ 5 อย่างที่เหมาะสำหรับถวายเทพเจ้า เนื่องจากเป็นที่โปรดปรานของพระพิฆเณศ 
น้ำนี้เรียกกันว่า "ปัญจอัมฤต" (ปัน-จะ-อัม-มะ-ริด) อันหมายถึง น้ำวิเศษทั้ง 5 ได้แก่

1. น้ำดื่มสะอาด
2. นมวัวจีด
3. กี หรือเนยใส
4. น้ำผึ้ง
5. นมเปรี้ยว หรือ โยเกิร์ต

 

เคล็ดลับในการบูชาพระพิฆเณศเพื่อขอพรในเรื่องโชคลาภ

ให้บูชาพระแม่ลักษมีควบคู่กันไปครับ พระแม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

พระพิฆเณศเคยได้รับพรจากพระเเม่ลักษมีว่า ” หากผู้ใดบูชาพระพิฆเณศ พระองค์จะเป็นผู้ให้โชคลาภและความร่ำรวยแก่คน ๆ นั้น”   การบูชาก็ทำได้ไม่ยากครับ ตั้งพระลักษมีทางด้านขวามือของพระพิฆเณศ อันหมายถึง เทพอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จ และเก็บเงินทอง

– บูชาพระพิฆเณศ ก่อน แล้วขอพรพระลักษมีครับ

– พระพิฆเณศ โปรดดอกไม้สีแดงครับ โดยเฉพาะ ดอกชบา ส่วนพระลักษมีโปรด ดอกบัวหลวง ครับ หรือหากไม่สะดวก ดอกดาวเรืองก็ใช้ได้กับเทพทั้ง2 เหมือนกัน

– การถวายของอาจจะถวายเป็นชุดเดียว ก็ได้ครับ เพราะเราบูชาแบบทวิเอกานุภาพ คือการบูชาเพื่อขอพลัง 2 ด้าน เป็นหนึ่งเดียว หรืออาจจะเป็นพระพิฆเณศชุดนึง พระลักษมีชุดนึง ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกครับ

– ประทีป กำยาน ใช้ชุดเดียวกันได้ เพื่อความสะดวก
– ใช้บทสวด ลักษมีคเณศมนตรา ตามด้านล่างนี้ หรือในคู่มือที่ หน้าที่ 5  ก็ได้ครับ

 โอม ศรีม กัม สุภัคยะ กันปัตเย วาร วารดะ สารวาจานัม เม วาษามะเน สวาหะ

      แต่หากจะขอพรในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน หรือเกี่ยวข้องกับศิลปวิทยา ให้บูชาพระสุรัสวดีควบคู่กันไปด้วยครับ  พระสุรัสวตี คือมหาเทวีแห่งศิลปะและปัญญาความรู้ โดยมีความเชื่อกันว่าพระองค์คือผู้ทำหน้าที่ขับร้องขับกล่อมเหล่ามหาเทพ ทรงมีพระสติปัญญาและความรู้เป็นเลิศ ผู้ที่ต้องการความสำเร็จในด้านการเรียนและการศึกษา รวมถึงด้านศิลปกรรมแล้ว ต้องบูชาพระองค์ หากต้องการขอพรให้ประสบความสำเร็จในการเรียน การศึกษา โดยเฉพาะด้านศิลปกรรม การดนตรี แล้วจะต้องขอพรจากพระองค์โดยการถวาย ดอกดาวเรือง นมสด ขนมหวาน และผลไม้    

 

                                                                                                 ฤกษ์บูชา-วันมหาฤกษ์ วันดี ที่ควรถวายขนมลาดู

 

 

 

 

 

 

Advertisements